Obchodní podmínky

 

            Tyto obchodní podmínky upravují ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen obč. zák.) vztahy mezi prodávajícím a kupujícími (dále jen smluvní strany) z kupních smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.edokodo.cz a jsou jejich nedílnou součástí.

 

I. Úvodní ustanovení

 

            Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.edokodo.cz (dále jen prodávající) je společnost:

   

            JAVATI trading s.r.o.

            IČO: 29155541

            DIČ: CZ29155541

            se sídlem U Vinohradské nemocnice 2237/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3

            zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 205013

           

 

            Doručovací adresa prodavajícího (výdej zboží, vrácení zboží, reklamace):

            JAVATI trading s.r.o.

            Baranova 1803/23

            130 00  Praha 3 – Žižkov

            Tel.: +420 608 863 449

            Email: jsmetuprovas@edokodo.cz

            URL:  www.edokodo.cz

            Provozní doba pro výdej zboží: čtvrtek od 15:00 do 20:00 hod.

           

 

            Kupujícím je spotřebitel (ten, kdo mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná) nebo podnikatel (ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku). Podnikatel, nebo osoba, která jej zastupuje, je povinen v objednávce uvést své identifikační číslo nebo prodávajícího na tuto skutečnost jiným způsobem upozornit.

 

II. Sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy

 

            V souladu s ust. § 1843 obč. zák. prodávající sděluje spotřebitelům před uzavřením smlouvy následující údaje:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby,

b) záloha nebo obdobná platba není vyžadována, způsob platby si kupující volí v průběhu objednávky zboží,

c) prodávající nenabízí uzavření smluv, jejichž předmětem by bylo opakované plnění nebo plnění na dobu neurčitou,

d) odstoupení od smlouvy: Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Oznámení o odstoupení, které musí obsahovat jeho jméno, příjmení, adresu, číslo objednávky zboží a případně telefon a email, musí kupující zaslat na doručovací adresu prodávajícího nebo na jeho emailovou adresu. Kupující dále musí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, doručit prodávajícímu převzaté zboží a to na doručovací adresu prodávajícího: Baranova 1803/23, 130 00  Praha 3 – Žižkov. Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný od smlouvy je dostupný na internetových stránkách prodávajícího. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy zejména pokud:

·       zboží bylo upraveno dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

·       zboží podléhá rychlé zkáze nebo bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

·       zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, zboží bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

·       došlo k dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu a byl porušen původní obal;

·       došlo k dodávce novin, periodik nebo časopisů.

e)  v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,

f) prodávající nenabízí uzavření smluv, jejichž předmětem by bylo poskytování služeb nebo dodání digitálního obsahu,

g) mimosoudního vyřizování stížností kupujících je možné prostřednictvím kontaktní adresy či emailu prodávajícího. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) a dozor nad zákonných ustanovení o ochraně spotřebitele zajišťuje Česká obchodní inspekce – https://www.coi.cz/, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů – https://www.uoou.cz/.

 

III. Uzavření kupní smlouvy

 

1.     Prodávající se uzavřením kupní smlouvy zavazuje, že kupujícímu odevzdá objednané zboží a kupující se zavazuje, že zboží převezme a uhradí prodávajícímu kupní cenu. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

2.     Webové stránky obchodu prodávajícího obsahují seznam zboží nabízeného k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a případného recyklačního poplatku. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na adresu na území České republiky.

3.     Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím formuláře na webových stránkách prodávajícího je návrhem kupní smlouvy ze strany kupujícího a je pro něj závazná. V průběhu objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, bez tohoto souhlasu nelze objednávku odeslat. O odeslání objednávky bude kupujícímu odesláno potvrzení na jím zadanou emailovou adresu. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

4.     Kupní smlouva ve formě objednávky a jejího potvrzení bude uložena u prodávajícího v elektronické podobě a není přístupná.

5.     Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

6.     Před odesláním objednávky je případné chyby možné opravit přímo v příslušném formuláři, po odeslání objednávky prostřednictvím emailové adresy prodávajícího.

7.     Prodávající není vázán kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 obč. zák.

8.     Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným uhrazením kupní ceny.

9.     Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky obchodu nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

10.  Prodávající nenese odpovědnost za tiskové chyby v popisku výrobků, parametrech nebo ve vyobrazeném obrázku. V případě objednání výrobku s prokazatelně chybně uvedeným popiskem, parametry nebo obrázkem má kupující nárok na odstoupení od smlouvy.

 

IV. Způsoby platby a dodání zboží

 

1.     Platba kupní ceny za zboží bude provedena prostřednictvím platební brány GoPay – veškeré platební metody jsou uvedeny zde: https://gopay.com/cs/platebni-metody.html

2.     Náklady na dodání zboží budou účtovány ve výši uvedené v objednávce.

3.     Zboží bude odevzdáno kupujícímu dle jeho výběru osobním odběrem na doručovací adrese prodávajícího v provozní době nebo zasláním na adresu uvedenou v objednávce prostřednictvím smluvního dopravce, kterého určí prodávající.

4.     Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.     Při převzetí zboží od přepravce prodávající doporučuje kupujícímu zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto oznámit přepravci nebo prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

7.     Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

 

V. Vady plnění, záruka, odstoupení od kupní smlouvy

 

1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku). Minimální záruční doba na prodávaný sortiment s výjimkou použitého zboží je 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. U použitého zboží nemůže kupující uplatnit práva z vad zboží, na které byl prodávajícím předem upozorněn nebo na které mu byla poskytnuta sleva z kupní ceny.

2.     Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3.     V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou  má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě, že kupujícímu bude uznána reklamace výrobku, má právo na úhradu prokazatelných výdajů spojených s dopravou reklamovaného zboží, především poštovného.

4.     Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.

5.     V případě reklamace zboží bude kupujícímu vystaven reklamační protokol, a to ihned při reklamaci zboží na prodejně nebo ihned po převzetí reklamovaného zboží v případě zaslání reklamovaného zboží na adresu doručovací adresu prodávajícího.

6.      O reklamaci rozhodne prodávající ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší.

7.     Reklamaci zboží je možno považovat za vyřízenou až v okamžiku, kdy tuto skutečnost ohlásí prodávající kupujícímu nehledě na to, zda byla reklamace zamítnuta či uznána. Prodávající informuje kupujícího o vyřízení reklamace do třiceti dnů a zpravidla emailem.

8.     Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí zboží. Oznámení o odstoupení, které musí obsahovat jeho jméno, příjmení, adresu, číslo objednávky zboží a případně telefon a email, musí kupující zaslat na doručovací adresu prodávajícího nebo na jeho emailovou adresu. Kupující dále musí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, doručit prodávajícímu převzaté zboží a to na doručovací adresu prodávajícího. Formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný na internetových stránkách prodávajícího. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy zejména pokud:

·       zboží bylo upraveno dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

·       zboží podléhá rychlé zkáze nebo bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

·       zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu, zboží bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

·       došlo k dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu a byl porušen původní obal;

·       došlo k dodávce novin, periodik nebo časopisů.

9.     V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

10.  Pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

11.  Kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy jedná při uzavření kupní smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. To je v případech, kdy kupující vyplní při uzavírání kupní smlouvy identifikační číslo (IČO).

 

VI. Ochrana osobních údajů

 

1.     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.     Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, zákaznické číslo a název zákaznického účtu (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3.     Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení záznamů v zákaznickém účtu.

4.     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

5.     Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě subjektů dopravujících a předávajících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od uzavření kupní smlouvy.

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

1.     Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

2.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

 

Formulář o odstoupení od kupní smlouvy